DARBA AIZSARDZĪBAS PAKALPOJUMI

SIA "AHG" darba aizsardzības pakalpojumu nodrošināšanas formas (D,M,U). Līgums parasti uz 1 gadu vai beztermiņa.

1. Darba aizsardzības dokumentu sagatavošana (D)

1. Darba vides riska vērtējuma metodika;
2. Darba aizsardzības pasākumu plāns;
3. Darba aizsardzības uzraudzības plāns;
4. Darba vietas vai darba veida riska faktoru un riska līmeņa novērtējuma pārskats;
5. Uzņēmuma atbilstību darba aizsardzības un ar to saistīto normatīvo aktu prasībām noteikšanu;
6. Rīkojumi darba aizsardzības jomā;
7. Darba aizsardzības instrukcijas atsevišķām profesijām vai darbu veidiem;
8. Obligāto veselības pārbaužu saraksts;
9. Ķīmisko vielu saraksts;
10. Individuālo aizsardzības līdzekļu saraksts;
11. Iekārtu apkalpošanas grafiks/ saraksts;
12.Darbinieku veselības pārbaužu kartes;
13. Darba aizsardzības žurnāli;
14. Indikatīvo mērījumu protokols;
15. kompetenci apliecinošie dokumenti.

2. Darba aizsardzības dokumentu atjaunošana 1x gadā (M)

1. Darba vides riska vērtējuma metodika;

2. Darba aizsardzības pasākumu plāns;
3. Darba aizsardzības uzraudzības plāns;
4. Darba vietas vai darba veida riska faktoru un riska līmeņa novērtējuma pārskats;
5. Uzņēmuma atbilstību darba aizsardzības un ar to saistīto normatīvo aktu prasībām noteikšanu;
Ja mainījušies darbinieki, darbības veids, iekārtas utt pārskata, atjauno, papildina pārējos dokumentus.

3.Darba aizsardzības speciālista klātbūtne vismaz 1x mēnesī (U)

1. Uzņēmuma atbilstību darba aizsardzības un ar to saistīto (piemēram, ķīmisko vielu un ķīmisko produktu drošības, bīstamo iekārtu drošības) normatīvo aktu prasībām noteikšanu;
2. Darba vides riskus novērtēšanu uzņēmumā;
3. Darba aizsardzības pasākumu plāna izstrādāšanu, kas ir vērsts uz atklāto darba vides risku novēršanu vai samazināšanu līdz pieļaujamajam līmenim un uzņēmuma atbilstības nodrošināšanu darba aizsardzības normatīvo aktu prasībām.
4. Uzņēmuma darba aizsardzības sistēmas izveidi;
5. Darba vides iekšējās uzraudzības plānošanu;
6. Darba vides iekšējās uzraudzības īstenošanu;
7. Darba vides iekšējās uzraudzības pārbaudi un pilnveidošanu;
8. Nodarbināto instruēšanu un apmācību darba aizsardzības jomā;
9. Nodarbināto veselības pārbaužu organizēšanu un/vai veikšanu;
10. Uzņēmuma konsultēšanu par darba aizsardzības jautājumiem, kas tieši attiecas uz uzņēmumu;
11. Periodiska veikto darba aizsardzības pasākumu un to efektivitātes pārbaudi un kontroli;
12. Darba aizsardzības un preventīvo pasākumu īstenošanu uzņēmuma darba vides riska novēršanai vai samazināšanai līdz pieļaujamam līmenim;
13. Konsultēšanu jaunu darba vietu izveidei uzņēmumā;
14. Dalību uzņēmumā notikušo nelaimes gadījumu un arodslimību izmeklēšanā un analīzē;
15. Uzņēmuma informēšanu un konsultēšanu par jaunākajām izmaiņām darba aizsardzības normatīvajos aktos;
16. Veikt citus darba vides uzlabošanas uzdevumus uzņēmumā;
17.  Veikt darba vides fizikālo faktoru indikatīvos mērījumus.
18. Vienojoties ar klientu organizē darba vides mērījumus, atbilstoši noteiktajiem uzņēmuma darba vides riskiem akreditētā laboratorijā t.i. piemēram, troksnim, vibrācijai, ķīmiskajām vielām;